Försäkringar

Det åligger bostads- och fastighetsbolagen att försäkra fastigheten. Som aktieägare eller hyrestagare i vånings- eller radhus behöver du försäkra enbart din lösegendom.

Fastighetens fullvärdeförsäkring
Fastighetens fullvärdeförsäkring lämpar sig som försäkring för bostads-, kontors- och affärsfastigheter.
Vid en fullvärdeförsäkring är de skadehändelser som ersätts separat definierade i försäkringsvillkoren. Ersättningsbara skador är bl.a. brand-, åsk-, explosions-, stöld-, läckage- och inbrottsskador samt till fastigheten hörande maskin och apparatskador. Vid en fullvärdeförsäkring behöver man inte värdera de enskilda byggnadernas försäkringsvärden på förhand. Då fastighetens uppgifter har uppgivits korrekt vid ingåendet av försäkringsavtalet är fastigheten försäkrad till sitt fulla värde.

Hemförsäkring
Fastighetens fullvärdeförsäkring ersätter inte t.ex. hemmets lösgöre som förstörts i brand eller som stulits från ett förråd. Möbler som tagit skada eller förstörts i vattenskada ersätts inte heller. En hemförsäkring ersätter däremot dessa skador.
Det lönar sig att ta en hemförsäkring genast vid inflyttningen och säkerställa att den är i kraft i den adressen där man bor. Försäkrat är försäkringstagarens och i dennes hushåll fast bosatta personers fasta och lösa egendom. Hemförsäkringens föremålsförsäkring ersätter skador på hemmets lösgöre eller skador som händer på resor. I försäkringen kan inbegripas aktielägenhetens inre delar om aktieägaren har underhållsansvar för dessa. Om du gjort stora inrednings- eller förbättringsåtgärder kom ihåg att försäkra dem separat. Dylika är t.ex. en senare installerad bubbelpool i badrummet, en senare byggd bastu eller vindsutrymmen som förvandlats till bostadsutrymmen.


Kotivakuutus / If
Kotivakuutus / Lähivakuutus
Kotivakuutus / Pohjola