Etiska riktlinjer

Vi har förbundit oss att följa Isännöintiliittos etiska riktlinjer.

Ett disponentbolag

 • är noggrann och verkar i beställarens intresse.
 • informerar tydligt om sin service och prissättning.
 • är öppen vid beställarens anskaffningar och använder sitt kontaktnät till beställarens förmån.
 • verkar opartiskt.
 • främjar öppenhet och förhåller sig positivt till kommunikation och information.
 • följer tystnadsplikten i samband med konfidentiellt material och utnyttjar inte erhållen information fel.
 • gör sitt bästa för att förmedla de etiska riktlinjerna till beställaren.
 • mottar enbart uppgifter som svarar den egna förmågan och resurser.
 • är medveten om sitt ansvar, sina skyldigheter och påverkningsmöjligheter.
 • känner lagstiftningen och normerna inom sin bransch.
 • uprätthåller och utvecklar sitt kunnande.
 • upprätthåller och utvecklar uppskattningen av disponentskap.
 • värderar branschens övriga funktionärer och konkurrerar ärligt.
 • förbinder sig att motverka den gråa ekonomin.
 • främjar ett effektivt utnyttjande av energi och materia.

Med ett disponentbolag förstås här bolaget och alla dess anställda. Disponentbolaget ansvarar för att de anställda känner till och binder sig till dessa etiska regler. Disponentskapets etiska riktlinjer har utarbetats för disponentskap, som grund för ett fungerande samarbete.