Bostadsreparationer

Aktieägarens förändringsarbeten och anmälningsskyldighet

Aktieägaren har rätt att göra sådana förändringsarbeten som inte medför skada för bolaget, grannarna eller byggnaden i utrymmen som han besitter. Reparations- och förändringsarbeten som görs i lägenheten måste anmälas skriftligt till bostadsbolagets disponent. Om du är osäker om anmälan bör göras fråga disponenten innan du inleder arbetena.

Det rekommenderas att anmälan görs i så god tid t.ex. en månad innan att bolagets representanter hinner bekanta sig med planerna, skaffa nödiga tillstånd etc. Det ligger också i aktieägarens intresse att arbetena anmäls i tid för då finns tid att införskaffa nödiga tilläggsuttalanden utan att arbetena försenas. Samtidigt kan man också utföra möjliga arbeten som tillfaller bolagets ansvarsområde (t.ex. skada på badrummets vattenisolering). Kostnaderna för ett förändringsarbete ligger på aktieägaren. Bolagets ansvar är endast i underhållet av till det hörande byggnadsdelar, så även då bolaget deltar i arbetena rörande sitt eget ansvarsområde står aktieägaren ensam för kostnaderna av höjandet av utrustningsnivån.
 Alla sådana renoveringsarbeten bör anmälas som kan påverka delar som hör till bolagets underhållsansvar, såsom väggkonstruktioner, rökkanaler, ellinjer,   värme-, vattenlednings- eller avloppssystem, vattenisolering, vattenarmaturer, ventilation eller akustik.

Man bör t.ex. anmäla bytet av köksskåp ifall man samtidigt flyttar på rören eller lösgör och lägger tillbaka en kran. Ett utbyte av plastmatta till parkett måste anmälas för att bolaget kan försäkra sig om att ljudisoleringen sköts så att fotstegen inte hörs till den undre våningen.
 Om arbetena påverkar grannarna är det disponentens uppgift att meddela dem. För grannsämjans skull lönar det sig förstås också att själv meddela grannarna om den planerade renoveringen och de möjliga olägenheterna som den kan medföra.
 


Renoveringsanmälningarna bör ske skriftligt så att uppgifterna kan sparas och dokumenteras.
De utförda renoveringarna tecknas också i disponentintygen.

Renoveringsanmälan

Arbeten som fordrar anmälan


Dessa bör alltid anmälas

 • ersättande av plastmatta med parkett
 • renovering, byggnad eller avlägsnandet av wc badrum eller bastu
 • utbyte av diskbänk i köket
 • montering av diskmaskin eller tvättmaskin i köket
 • utbyte av toalettstol eller vattenkran
 • lösgörande av kran, arbeten som fordrar avstängande av vatten
 • installering eller avlägsnande av fasta elledningar
 • installering, ändrande eller avlägsnande av avlopps-, vatten-, el-, värme- eller ventilationssystem: värmeelement som hör till uppvärmningssystemet, golvvärme, integrerad spis, spishuva eller till ventilationssystemet hörande spisfläkt, varmvattensberedare
 • utbyte av balkongens golvbeläggning (kan påverka fuktisoleringen)
 • ingrepp på bärande mellanväggar
 • ingrepp på ytterdörrar (t.ex. installering av titthål eller säkerhetslås)
 • nedrivande, förflyttande eller byggande av nya mellanväggar om de innehåller el- eller dylika ledningar

Fråga disponeneten om följande åtgärder bör anmälas

 • utbyte av golv-, vägg- eller takmaterial, t.ex. fodring av väggarna (kan påverka ljudisoleringen)
 • spisfläkt (om den hör till ventilationssystemet)

Dessa behöver inte anmälas (om du är osäker fråga disponenten)

 • tapetsering och målning
 • upphängning av tavlor
 • utbyte av de övre köksskåpen ifall det inte påverkar ventilationskanalerna
 • installering av tvättmaskin i fuktutrymmen, vid befintlig anslutning
 • nedsänkning av takhöjden om det inte påverkar ventilationskanaler eller elledningar
 • byggandet eller avlägsnandet av fasta möblemang såsom tamburskåp eller klädskåp
 • installering ändring eller avlägsning av övriga apparaturer än de som hör till avlopps-, vatten-, el-, värme- eller ventilationssystemen: kyl-, frys- och svalskåp, mikrovågsugn och spisfläkt (t.ex. med aktivkol fungerande som inte hör till ventilationssystemet)
 • avlägsnande av mellandörrar
 • utbyte av den gamla parketten till en ny av samma typ

Att beakta vid en renovering

Aktieägaren är skyldig att ombesörja för att det inte sprider sig asbestpartiklar i fastigheten eller till andra delar av lägenheten i samband med renoveringen. Även om asbest använt i inredningsmaterial inte är i sin skadligaste form är det skäl att beakta att det inte finns ett säkert gränsvärde för asbest. Vidare är det viktigt att beakta att allt renoveringsdamm är skadligt för hälsan även om det inte innehåller asbestfibrer. Ifall det är frågan om aktieägarens egna renovering och det inte har gjorts en asbestkartläggning i lägenheten bör man innan man sätter i gång med arbetet utreda om man kommer att förstöra asbest innehållande material.

Vid aktieägarens egna renoveringsarbeten hör kostnaderna för denna kartläggning i huvudsak till aktieägaren. Asbestkartläggningar görs av bl.a. ingengörsbyråer och speciella asbestkonsulter inom bygg som en yrkeskunnig disponent känner till. Det lönar sig alltid för en privat aktieägare att vända sig först till disponenten i samband med ärenden rörande asbestkartläggning.

Om en kartläggning inte är gjord måste arbetet utföras som ett asbestrivningsarbete. Asbestrivningsarbeten får utföras endast av arbetsskyddsbyrån auktoriserad arbetsgivare.

 • speciellt vid rivning av badrum bör man alltid säkra sig om att rivningsdammet inte slipper att sprida sig genom ett nogrannt skyddande av renoveringsområdet.
 • dammet och rosket som samlar sig i trapphuset bör städas bort dagligen
 • rivningsavfallet bör återvinnas på ett korrekt sätt. Det får inte läggas i husbolagets avfallslådor.