Disponentskap

Vi erbjuder tjänster inom administrativ, ekonomisk och teknisk disponentskap i enlighet med era önskemål och behov.

ADMINISTRATION

 • förberedande av mötesärenden och protokoll

FASTIGHETENS AVTAL

 • förberedande, utarbetande och övervakning av hyres-, försäkrings- och anslutningsavtal
 • förberedande, utarbetande och övervakning av service-, städ-, avfalls- och övriga underhållsavtal

ÖVERVAKNING

 • övervakning av att bestämmelserna i bolagsordningen, fastighetens ordningsbestämmelser, aktie- och bostadsaktiebolagslagen och övriga myndighetsbestämmelser följs

ANMÄLNINGSSKYLDIGHETER

 • uppgörande och inlämning av skatte-, års- och övervakningsanmälningar

EKONOMISK PLANERING

 • budgetering av inkomst- och utgiftsposter med motiveringar till styrelsen

RÄKENSKAP

 • godkännande och utbetalning av räkningar
 • låneskötsel
 • uträkning av låneandelar för aktieägarbetalningar
 • bokföring och utarbetande av förslag till bokslut
 • utarbetande av budgetjämförelser för styrelsen
 • hyres-och vederlagsbokföring

ORGANISERING AV FASTIGHETENS SKÖTSEL

 • organisering, uppföljning, övervakning och styrning av fastighetsvården
 • uppsättning och uppföljning av målen för energi-, el- och vattenförbrukningen

UNDERHÅLLS- OCH SMÅREPARATIONER

 • uppföljning av grundsystemens (VVS osv.) konstruktioner och ytterhölje samt påbörjandet och övervakning av nödiga serviceåtgärder
 • definiering av de kommande årens reparationsbehov
 • administrativa uppgifter för reparationer av engångstyp

REPARATIONS-, GRUNDKONSTRUKTIONS- OCH BYGGÄRENDEN (TILLÄGGSTJÄNSTER)

 • uppstart av projekt i enlighet med styrelsens direktiv
 • stöd till styrelsen vid val av projektledning och styrning och fullföljandet av projekten

 

Servicepaket för olika stora bostadsbolag

MINI
   under 10    bostäder

MIDI
10 - 29     bostäder

MAXI
    över 29       bostäder

KUNDBETJÄNING
- telefontjänst
- email
- bastuturer / bilplatser

X

X

X

EKONOMISK DISPONENTSKAP
- förberedande av bokslut
- budget
- övervakning av hyresbetalning
- betalning av räkningar
- bokföring
- mellanbokslut kvartalsvis

X

X

X

BOLAGSTÄMMA
- förberedelse
- förverkligande av beslut

X

X

X

DELTAGANDE I BOLAGSTÄMMA

X

X

X

KOMMUNIKATION
- elektronisk rapportering
- elektr. nyhetsbrev till invånarna
- anslagstavlor

X

X

X

ÅRLIG GRANSKNING AV FASTIGHETEN OCH FÖRSLAG AV ÅTGÄRDER TILL STYRELSEN

X

X

X

ADMINISTRATIVT DISONENTSSKAP

X

X

X

STYRELSEMÖTEN
- förberedelse
- förverkligande av beslut

X

X

X

TEKNISKT DISPONENTSKAP
- grundrenoveringar
- oväntade reparationer
- övervakning av bostads-  renoveringar

X

X

X

BESTÄLLNING AV INTYG OCH DOKUMENT
- per telefon
- email

X

X

X

X = ingår i den månatliga kostnaden
X = tillgänglig enligt separat prislista

 

MINI lämpar sig för mindre bostadsbolag som vill ha pålitlig och effektiv disponentservice förmånligt. Paketet är planerat för bostadsbolag med mindre än 10 bostäder. Du kan lita på att bolagets ärenden sköts på ett pålitligt sätt och att de lagstadgade förpliktelserna är fyllda.

Vår prissättning är öppen och förutsägbar. Prissättningen av ett servicepaket är klar och vid behov erbjuder vi tilläggstjänster enligt separat prislista.

 

MINI– servicebeskrivning

Ekonomiska uppgifter

Vi fakturerar bolagets vederlag och övriga poster samt driver in obetalda vederlag månatligen.

Vi sköter bolagets bokföring, godkänner fakturorna och betalar dem. Vi genererar ett samandrag på basen av betalningarna kvartalsvis. Sammandraget innehåller en jämförelse med budgeten.

Vi framställer ett bokslutsförslag. Vi sköter om skattedeklarationen och levererar den till beskattaren. Vi framställer ett budgetförslag årligen.

Tekniska uppgifter

Vi ombesörjer att fastighetens serviceavtal är i kraft.

Kunden får till sitt förfogande en lista på serviceleverantörer av vilka kunden själv kan beställa enskilda expert- och fastighetstjänster.

Vi följer upp fastighetens värme-, vatten- och elförbrukning månatligen på basen av de av kunden givna mätarställningarna och ger åtgärdsförslag vid behov.

Vid behov gör vi i samråd med kunden en underhållsplan och tar hand om övriga tekniska åtgärder. Dessa debiterar vi i enlighet med en separat prislista.

Möten

Vår representant deltar vid behov i bolagstämman och framställer protokoll, enligt prislistan. Övriga möten hålls utan disponentens närvaro. I dessa fall tillhandahåller vi gärna ett färdigt botten för protokoll.

Vid behov kan vår representant också delta i styrelse- och andra möten då vi debiterar på basen av tid för förberedelse, deltagande, protokollförande och förverkligande av beslut.

Boende-, användar- och bolagstjänster

Disponentintyg och låneandelsuträkningar kan beställas elektroniskt eller per telefon. Vi skickar dessa per post.

Våra samarbetspartners erbjuder kvalitetstestade boendetjänster till aktionärerna vilka faktureras beställaren direkt.

Är du intresserad av våra färdigpaket? Ta gärna kontakt.

Du kan beställa dessa färdigpaket lätt direkt av oss. Vi färdigställer avtalet för underskrift och tjänsterna är i kraft genast om så önskas. Vid en beställning uppger du bara antal bostäder, startdatum och adressen dit avtalet kan skickas för underskrift.

Be gärna en offert via vår elektroniska offertförfrågan.

 

 

Prislista

Prislista

Be om en skräddarsydd offert som passar dig och ditt bostadsbolag via linken nedan.

Offertförfrågan

Se videon!

Disponentskap (finska)